Koning Leopold II

facebook twitter

Toegevoegd op 31 maart 2010 door monlouis

Koning Leopold II

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Koning Leopold II | 0 monlouis | Koning Leopold II | 0 monlouis | Koning Leopold II | 0 monlouis | Koning Leopold II | 0 monlouis | Koning Leopold II | 0 monlouis | Koning Leopold II | 0 mive | Koning Leopold II | 0 mive | Koning Leopold II | 0 mive | Koning Leopold II | 0
Opschrift:
Oostende
Aan zijn genialen beschermer
Leopold II
Plaatsbeschrijving:
Oostende - Zeedijk (aan de koninklijke gaanderijen)
Informatie toegevoegd door monlouis :
31 maart 2010
Het bronzen monument is van de hand van de gebroeders Antoine en Alfred Courtens en dateert van 1931. Onderaan bevinden zich twee beeldengroepen : links "de dank van de Congolezen aan Leopold II om hen bevrijd te hebben van de slavernij onder de Arabieren", rechts "een hulde van de oostendse vissersbevolking". Leopold Lodewijk Filips Marie Victor (Brussel, 9 april 1835 – Laken, 17 december 1909), prins van België, hertog van Saksen, prins van Saksen-Coburg en Gotha, hertog van Brabant, was van 1865 tot 1909 Koning der Belgen. Leopold huwde op 18-jarige leeftijd met Maria Hendrika van Oostenrijk. Leopold II is internationaal vooral bekend vanwege zijn privékolonie Kongo-Vrijstaat. In 1907 nam de Belgische regering Kongo, voortaan Belgisch-Kongo, formeel over van de koning. Met het geld, dat hij binnenkreeg dankzij o.a. Congo, transformeerde hij België. In Oostende liet hij aanleggen, bouwen of verbouwen : De Koninklijke Gaanderijen (1902-1906) De Koninklijke villa (Het Koninklijk Chalet 1874) De Thermae Palace Het Maria Hendrikapark De Koninklijke stallingen en de nabijgelegen tennisclub De neogotische Sint-Petrus-en-Pauluskerk The Royal Yacht club De de Smet de Naeyerbruggen (bron : wikipedia)
Informatie toegevoegd door mive :
21 augustus 2010
Koning Leopold II is de vorst aan wie Oostende het meest te danken had. Hij is diegene die er voor gezorgd heeft dat Oostende kon uitgroeien van een onooglijk, armoedig dorp tot en mondaine wereldstad. Hij was het die, in 1865, zorg droeg dat de vestingmuren werden gesloopt waardoor de gelegenheid werd geschapen tot verdere uitbreiding van de stad. Hij zorgde ervoor dat de zeedijk degelijk werd aangelegd en dat de toegangswegen tot dijk en strand werden verbeter uitbreiding van de stad, dat de zeedijk degelijk werd aangelegd en dat de toegangswegen tot dijk en strand werden verbeterd. Hij liet er ook een koninklijke residentie bouwen die de faam van Oostende nog verder deed uitvloeien. Weliswaar gebeurde dit laatste enkel nadat hij bot had gevangen te Lombardsijde nadat de eigenaar van een stuk grond, waarop de Koning zijn oog had later vallen, weigerde dit stuk te verkopen en hij besliste naar Oostende uit te wijken. De Koninklijke schenking had daarbij een eis, nl. de afschaffing van de Krommestraat en vervanging door een betere baan in de verlenging van de Koninklijke straat en de Voetbalstraat. Dit werd dan ook toegestaan tijdens de zitting van 29 december 1927 en bekrachtigd door het Koninklijk Besluit van 30 december 1928
Tijdens de zitting van de gemeenteraad op 17 januari 1929 werd beslist, zeer tegen de mening van de socialistische leden, een standbeeld op te richten ter ere van vermelde Koning. Nadat bezwaren waren opgerezen tegen een ontwerp, opgemaakt door een zekere M. Dekesel werd, tijdens de gemeenteraad van 15 maart 1929, besloten een oproep te doen naar alle Belgische kunstenaars die, bij hun maquette, de vermoedelijke prijs en de hoedanigheid van de gebruikte materialen moesten vermelden. Tevens werd medegedeeld dat de kosten van het gedenkteken de 800.000 fr. niet mochten overtreffen en dat het monument zou opgericht worden  voor de maand juni 1930 In zelfde zitting begon dan een heftige discussie nopens de plaats van inplanting. De commissie van Openbare werken stelde voor het gedenkteken op te richten op een te ontwerpen rondpunt gelegen tussen de Koninginnelaan, de Koerslaan en de Krommestraat, dat een diameter zou hebben van 60 meter terwijl het voetstuk van het gedenkteken gemiddeld 25 vierkante meter mocht hebben.  

Tijdens de gemeenteraadszitting van 14 juni 1929 verklaarde de heer schepen Verhaeghe dat de Verenigde Commissie van Schoone Kunsten en Openbare Werken, na grondig onderzoek, het monument graag zouden zien oprichten op de Zeedijk tussen het Koninklijk Chalet en de Koninklijke gaanderijen  en de voorkeur te geven aan het ontwerp ingediend door beeldhouwer A. Courtens.

Meteen ontstond een nieuw debat waarin verwezen werd naar blootstelling aan verzanding en beschadiging tijdens de wintermaanden. Voorgesteld werd het monument op te richten tegenover het nog te bouwen Thermaal Paleis ofwel op het einde van de Leopoldlaan in het park. Dit laatste werd meteen afgeblazen en na stemming werd gekozen voor de Zeedijk.  

Het monument werd vervaardigd door de gebroeders Alfred en Antoine Courtens, zonen van de gekende schilder en beiden gerenommeerde beeldhouwers die reeds talrijke mooie prijzen hadden gewonnen en gekende monumenten op hun naam hadden staan.  

De inhuldiging van het monument greep plaats op zondag 19 juli in aanwezigheid van de Koning. Op zaterdag reeds werd een aanvang gemaakt met de festiviteiten door het inrichten van een grootse verlichte stoet, waarbij de medewerking werd bekomen van het leger.  Op zondag vergaderden de hoogwaardigheidsbekleders aan het stadhuis om, per auto,  naar het Koninklijk Chalet te trekken om er de Koning te verwelkomen. Deze laatste begaf zich dan meteen naar de tribune waar de autoriteiten hem werden voorgesteld  Daarop begon de eigenlijke  plechtigheid met een welkomstwoord door de heer Burgemeester Moraux, gevolgd door de onthulling van het standbeeld. Hierop speelde de Stedelijke Harmonie het vaderlands lied , waarna de Koning het woord nam. Na de redevoering van de vorst werd, door schoolkinderen, een cantate gzongen naar een tekst van de heer Savonie. De schoolkinderen en de oud-strijders defileerden vervolgens voor de Hoge gasten , waarna de stoet, voorafgegaan door de Stedelijke Harmonie vertrok richting Visserskaai, Sint Petrus en Paulusplein , Kaaistraat om ontbonden te worden op de Groentenmarkt. Om 177 uur was er een voordracht in het Kursaal waar de heer Hennebicq de figuur van Koning Leopold belichtte. Om 21 uur werd de feestdag besloten met een groot concert en de uitvoering van een cantate, van M.J. Toussaint De Sutter, door 250 uitvoerders.  

Maurice Ferier  

Bron: http://www.oostendsenostalgie.be/