Disclaimer & Privacy

Datum van laatste revisie: 10 juni 2024

Welkom bij Standbeelden.be, een informatieve website over standbeelden binnen België. Door de website op standbeelden.be (aangeduid als "Site") te bezoeken of te gebruiken, geef je (aangeduid als "Gebruiker") aan dat je deze gebruiksvoorwaarden (aangeduid als "Gebruiksvoorwaarden" of "Overeenkomst") hebt gelezen en begrepen en dat je ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden, ongeacht of je geregistreerd lid bent van Standbeelden.be. De eigenaars van Standbeelden.be (aangeduid als "We", "Wij" of "Ons") behouden ons het recht voor om uitsluitend naar ons goeddunken en zonder verdere kennisgeving delen van deze Gebruiksvoorwaarden te veranderen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Als We dit doen, zullen We de veranderingen van deze Gebruiksvoorwaarden op deze pagina plaatsen en bovenaan de pagina aangeven op welke datum deze Gebruiksvoorwaarden voor het laatst zijn gewijzigd. Als je de Site na dergelijke veranderingen blijft gebruiken, impliceert dat dat je de nieuwe Gebruiksvoorwaarden accepteert. Gebruik of bezoek de Site niet (of blijf de Site niet gebruiken of bezoeken) als je er niet mee akkoord gaat je aan deze of toekomstige Gebruiksvoorwaarden te houden. Het is jouw verantwoordelijkheid om de Site regelmatig te controleren om te zien of er veranderingen zijn aangebracht in deze Gebruiksvoorwaarden en om dergelijke veranderingen te lezen.

LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG, WANT ZE BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE OVER JE WETTELIJKE RECHTEN, RECHTSMIDDELEN EN VERPLICHTINGEN. HIERONDER VALLEN VERSCHILLENDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN EN EEN CLAUSULE MET BETREKKING TOT GESCHILLENBESLECHTING WAARIN IS VASTGELEGD HOE GESCHILLEN ZULLEN WORDEN AFGEHANDELD.

Kwalificatie

Lidmaatschap bij Standbeelden.be is ongeldig als dit verboden is. Deze Site is uitsluitend bedoeld voor gebruikers die dertien (13) jaar of ouder zijn en gebruikers van de Site die jonger dan 18 jaar zijn en momenteel hoger onderwijs genieten. Registratie op, gebruik van en toegang tot de Site door gebruikers jonger dan 13 jaar of door gebruikers jonger dan 18 die geen hoger onderwijs genieten, is niet toegestaan en in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden. Door de Site te gebruiken, verklaar je dat je 13 jaar of ouder bent en hoger onderwijs geniet, of dat je 18 jaar of ouder bent en ga je bovendien akkoord met alle voorwaarden van deze Overeenkomst.

Registratiegegevens

Bezoekers van Standbeelden.be kunnen zich via de Site registreren. Minderjarigen van 13 jaar of ouder dienen toestemming te vragen aan een ouder of wettelijke vertegenwoordiger voor ze zichzelf registreren. Door jezelf te registreren, verklaar je dat de geleverde persoonlijke gegevens correct, nauwkeurig en allerminst bedrieglijk zijn. Je beschikt over de wettelijke handelingsbekwaamheid om een overeenkomst zoals deze af te sluiten. De persoonsgegevens die bij de registratie ingeven worden, worden opgenomen in ons ledenbestand. Wij kunnen op elk ogenblik, om eender welke reden en zonder voorafgaande verwittiging een eind maken aan je registratie als lid. Alle leden dragen zelf verantwoording voor de gevolgen van het gebruik van deze site. Wij kunnen op elk ogenblik en zonder verwittiging de dienst stopzetten, het lidmaatschap blokkeren of het lidmaatschap verwijderen. In geval van conflict met één of meerdere andere leden of met derden, zal je Standbeelden.be en zijn eigenaars vrijwaren van alle aanspraken en schadevergoedingen, actuele en toekomstige, van om het even welke aard ook, voorzienbare en onvoorziene, bekende en onbekende, gekende en ongekende, die voortvloeien uit of in verband staan met het conflict.

Gebruikerscontent

Je bent als enige verantwoordelijk voor de foto's, profielen (met inbegrip van je naam, afbeelding en gelijkenis), berichten, notities, tekst, gegevens en andere content die je op de Site plaatst, upload, publiceert, vertoont, of verzendt naar of deelt met andere gebruikers (gezamenlijk aangeduid als "Gebruikerscontent"). Je mag geen Gebruikerscontent op, naar of via de Site plaatsen, verzenden of delen die je niet zelf hebt gemaakt of waarvoor je geen toestemming hebt om die te plaatsen. Gebruikerscontent mag bijgevolg geen inbreuk inhouden op auteurs-, octrooi- of merkenrechten, handelsgeheimen of andere eigendoms-, intellectuele-, privacy-, persoonlijkheids- of publiciteitsrechten van een derde partij. Gebruikerscontent mag dan ook niet bedrieglijk, bedreigend, eerrovend, lasterlijk of kwellend zijn. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat We de website kunnen herzien, maar hier niet toe verplicht zijn en dat We uitsluitend naar eigen goeddunken (zonder kennisgeving) om welke reden dan ook Gebruikerscontent kunnen verwijderen, met inbegrip van Gebruikerscontent die uitsluitend naar oordeel van Ons deze overeenkomst of gedragscode schendt, of mogelijk onbehoorlijk of illegaal is of de rechten van gebruikers schendt, schade berokkent aan gebruikers, of de veiligheid van gebruikers of van anderen in gevaar brengt. Jij bent als enige en op eigen kosten verantwoordelijk voor het maken van backupkopieën en het vervangen van Gebruikerscontent die jij op de Site plaatst of opslaat of aan de Site verstrekt.

Wanneer je Gebruikerscontent op de Site plaatst, geef je Ons de toestemming deze binnen geheel onze Site te gebruiken en dat Wij de nodige backups mogen maken om de werking van de Site te garanderen. U geeft ons ook de toestemming de afmetingen van de door u geuploade Gebruikerscontent te mogen aanpassen naar kleinere formaten zodat deze beter binnen de Site past. Wij zijn geen eigenaar van je Gebruikerscontent. Volgens de in deze Overeenkomst aan ons verleende rechten blijf je zelf volledig eigenaar van alle Gebruikerscontent en intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten in verband met je Gebruikerscontent.

Gebruikersgedrag

Je verklaart, garandeert, en gaat ermee akkoord dat materiaal dat via jouw account is verzonden of anderszins door jou op de Site is geplaatst, verzonden of gedeeld, niet in strijd is met of inbreuk maakt op rechten van derden, met inbegrip van rechten met betrekking tot auteursrechten, handelsmerken, privacy, publiciteit of andere persoonlijke rechten of eigendomsrechten en geen lasterlijk, smadelijk of anderszins onwettig materiaal bevat. Bovendien ga je ermee akkoord de Site niet te gebruiken voor:


Websites en content van derden

De Site bevat koppelingen naar andere websites ("Websites van derden"), evenals artikelen, foto's, tekst, afbeeldingen, foto's, ontwerpen, gegevens en andere content of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden. Dergelijke Content van derden worden niet door ons onderzocht, in de gaten gehouden of gecontroleerd op correctheid, gepastheid of compleetheid, en we zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden worden bezocht via de Site of Content van derden geplaatst op, beschikbaar via of geïnstalleerd op de Site, met inbegrip van content, correctheid, beledigende content, meningen, betrouwbaarheid, privacybeleid of ander beleid van of op de websites van derden of de Content van derden. Het opnemen van koppelingen naar of het toestaan van het gebruik of de installatie van websites van derden of Content van derden impliceert geen goedkeuring daarvan door ons. Als je besluit de Site te verlaten en websites van derden te bezoeken of om Content van derden te gebruiken, dan doe je dat op eigen risico en moet je weten dat onze voorwaarden en ons beleid niet langer van toepassing zijn. We raden je aan om de voorwaarden en het beleid van toepassing te lezen, waaronder het beleid aangaande privacy en gegevensverzameling van elke site die je bezoekt vanaf de Site of in verband met elke toepassing die je gebruikt of installeert vanaf de Site.

Klachten in verband met auteursrechten

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en we verbieden gebruikers materialen die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen te uploaden, plaatsen of anderszins te verzenden naar de Site. Wanneer we een melding krijgen van een verdenking van inbreuk op auteursrechten, verwijderen of blokkeren we onmiddellijk de toegang tot de materialen onder verdenking en we blokkeren de accounts van hen die herhaaldelijk inbreuk maken. Als je vermoedt dat bepaald materiaal op de Site inbreuk maakt op auteursrechten die jij bezit of beheert, kun je een schriftelijke kennisgeving van dergelijke inbreuk sturen via het contactformulier binnen onze Site.

Copyright

Geen enkele Gebruikerscontent mag worden verspreid of op welke manier ook worden overgenomen tenzij de eigenaar van de betreffende Gebruikerscontent U hiervoor toestemming heeft verleent. Voor het verspreiden, overnemen of ieder andere manier van overname van niet Gebruikerscontent-gerelateerde content van de Site, dient U van Ons toestemming te verkrijgen.

Afwijzingen van aansprakelijkheid

Standbeelden.be is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor Gebruikerscontent of Content van derden geplaatst op de Site, ongeacht of deze geplaatst of veroorzaakt is door gebruikers van de Site, door derden of door apparatuur of programma's gekoppeld aan of gebruikt in de Site. Hoewel we regels hebben voor het gedrag van en het plaatsen van berichten door gebruikers, hebben we hier geen controle over en zijn we niet verantwoordelijk voor datgene wat gebruikers op of naar de Site plaatsen, overbrengen of delen en zijn we niet verantwoordelijk voor beledigende, ongepaste, obscene, onwettige of anderszins bezwaarlijke content die je tegen kunt komen op deze Site of in verband met Gebruikerscontent of Content van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor het gedrag, online noch offline, van gebruikers van de Site.

De Site kan van tijd tot tijd onbereikbaar zijn vanwege onderhoud of andere redenen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijderingen, defecten, vertragingen in de werking of verzending, communicatiestoringen, diefstal of vernietiging of ongeoorloofde toegang tot, of verandering van, Gebruikerscommunicatie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor technische storingen of andere gebreken of problemen van computersystemen, servers of providers, computerapparatuur, software, e-mailstoringen veroorzaakt door technische problemen of verkeersopstoppingen op internet, op een site of een combinatie daarvan, met inbegrip van schade aan de computer, mobiele telefoon of andere hardware of software van de Gebruiker of van een andere persoon, gerelateerd aan of resulterend uit het gebruik of het downloaden van materialen in verband met het Web, met inbegrip van Mobiele-clientsoftware. Wij zijn in geen enkel geval verantwoordelijk voor verlies of schade, met inbegrip van verlies van of schade aan Gebruikerscontent of letsel of overlijden als resultaat van het gebruik van de Site, Gebruikerscontent of Content van derden, geplaatst op of via de Site, of verzonden naar Gebruikers, of andere online- of offline-interacties tussen gebruikers van de Site.

Wij kunnen geen specifieke resultaten garanderen of beloven van het gebruik van de Site. Wij verklaren, noch garanderen dat software, content of materialen op de Site correct, compleet, betrouwbaar, actueel of foutloos zijn of dat de Site, de servers of platformtoepassingen vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Het is daarom aan te raden om voorzichtig te zijn bij het gebruiken en downloaden van dergelijke software, content of materialen en om gerenommeerde software te gebruiken voor het detecteren en desinfecteren van virussen. Zonder het voorgaande te beperken, begrijp je en ga je ermee akkoord dat je uitsluitend naar eigen goeddunken content, materiaal of gegevens via de Site download of anderszins verwerft en dat jij als enige verantwoordelijk bent voor het gebruik ervan en voor eventueel daaruit voortvloeiende schade aan je mobiel apparaat of computersysteem, verlies van gegevens of andere schade.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de content, software en andere elementen gebruikt op en geïntegreerd in de Site.

Schadeloosstelling

Je gaat ermee akkoord dat je Ons, de eigenaars van Standbeelden.be, de webdesigner, webdeveloper en anderen die Standbeelden.be bedachten en creëerden schadeloos zult stellen tegen verlies, aansprakelijkheid, claims, eisen, schade, kosten en onkosten, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, voortvloeiend uit of in verband met Gebruikerscontent, Toepassingen, Software of Content van derden die jij plaatst of deelt op of via de Site, je gebruik van de Site, je gedrag in verband met de Site of met andere gebruikers van de Site, of bij schending van deze Overeenkomst of wetten of rechten van derden.

Cookies

Als u onze website bekijkt, kunnen wij bepaalde informatie op uw computer opslaan. Deze informatie bestaat in de vorm van een klein tekstbestand, ook “cookie” genoemd. Cookies helpen ons op vele manieren om uw bezoek aan onze website leuker te maken en meer inhoud te geven. Cookies maken het ons ook mogelijk een website op uw interesse en voorkeur af te stemmen. De meeste browsers kunnen een configuratie krijgen waardoor ze geen cookies aannemen of aangeven wanneer er een cookie wordt verstuurd.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.