Koning Boudewijn

facebook twitter

Toegevoegd op 2 december 2009 door CarloVansant

Koning Boudewijn

Afbeelding toegevoegd door CarloVansant

CarloVansant | Koning Boudewijn | 0 CarloVansant | Koning Boudewijn | 0 CarloVansant | Koning Boudewijn | 0 CarloVansant | Koning Boudewijn | 0 CarloVansant | Koning Boudewijn | 0
Kunstenaar:
Wilfried Pas
Opschrift:
DIT MONUMENT
TER ERE VAN ZIJNE MAJESTEIT KONING BOUDEWIJN
WERD INGERICHT OP
5 MEI 1999
DOOR HUNNE MAJESTEITEN
KONING ALBERT ll, KONIGIN PAOLA EN KONIGING FABIOLA

DE VZW MONUMENT KONING BOUDEWIJN

VOORZITTER CAMILLE PAULUS
GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN
Plaatsbeschrijving:
Antwerpen - Op de kaai van linkeroever Antwerpen ter hoogte van F. Van Eedenplein
Informatie toegevoegd door CarloVansant :
2 december 2009
Het beeld maakt deel uit van een hele opstelling. Zo is aan de noordzijde is een brede wandeling aangelegd, langsheen de kreek en aan de westzijde een rechthoekigeaanplanting van 99 Japanse kerselaars. De massieve figuur rijst als het ware uit de brokkelige amorfe bronsmassa van de robuuste sokkel. De koning voorgesteld in burgerkledij, in een overjas. Het Lichaam is licht voorovergebogen, de handen op de rug. De koning is weergegeven in de typische houding die hij aannam wanneer hij met aandacht naar iemand luisterde.

Boudewijn, Albert, Karel, Leopold, Axel, Marie, Gustaaf, Hertog van Henegouwen, werd geboren in het Kasteel van Stuyvenberg, bij Brussel op 7 september 1930. Hij was het tweede kind van Koning Leopold ll en Koningin Astrid.

Bij de troonopvolging van zijn vader, Koning Leopold III, op 23 februari 1934, kreeg de kleine Prins de titel "' Hertog van Brabant".
Zijn moeder Koningin Astrid, kwam een jaar later om het leven bij een auto-ongeval in Küssnacht, Zwitserland. Koning Leopold III verliet samen met zijn kinderen het Kasteel van Stuyvenberg en verhuisde naar het Koninklijk Kasteel te Laken.
Op 10 mei 1940, bij de invasie van België, werden Prins Boudewijn, zijn oudere zus Prinses Joséphine-Charlotte en zijn broer Prins Albert, overgebracht naar Frankrijk en vervolgens naar Spanje.
De Prinsen keerden terug naar België op 2 augustus 1940. Ze zetten hun studies verder tot in juni 1944.
Bij de landing van de geallieerden, in juni 1944, werden Leopold III, Prinses Liliane, met wie hij in 1941 huwde, en de kinderen weggevoerd naar Hirschstein in Duitsland en daarna naar Strobl in Oostenrijk. Daar werden zij op 7 mei 1945 door het Amerikaanse leger bevrijd.
Door de politieke situatie in België verlieten Koning Leopold III en zijn familie Oostenrijk in oktober van datzelfde jaar en vestigden ze zich in Zwitserland in villa "Le Reposoir" in Pregny. Zij bleven er tot juli 1950.Prins Boudewijn zette ondertussen zijn studies verder aan een college in Genève. In 1948 maakte hij een reis naar de Verenigde Staten.
Op 22 juli keerde Koning Leopold III samen met Prins Boudewijn en Prins Albert terug naar België. Op 1 augustus van dat jaar verzocht de Koning de Regering en het Parlement een wet goed te keuren die zijn macht overdroeg op zijn zoon, Prins Boudewijn, Hertog van Brabant, die op 11 augustus 1950 de titel Koninklijke Prins bekwam.
Op 17 juli 1951 legde de Koninklijke Prins de grondwettelijke eed af en werd de vijfde Koning der Belgen.

In januari-februari 1960 werd te Brussel een rondetafelconferentie gehouden met vooraanstaande Kongolese politici en een Belgische regeringsdelegatie. De onafhankelijkheid werd er formeel toegestaan en tevens werden de grote trekken van een Kongolese grondwet vastgelegd. Op 30 juni 1960 woonde de Koning te Kinshasa de machtsoverdracht bij.
Op 15 december 1960 huwde de Koning met Doña Fabiola de Mora y de Aragon.

Koning Boudewijn had veel oog voor het vrijwaren van de eenheid van België. Zo verklaarde hij in een toespraak op 31 maart 1976, zinspelend op de nationale spreuk van België ("Eendracht maakt macht") : "Toen de stichters van het onafhankelijke België deze spreuk kozen, waren zij zich bewust én van onze diversiteit, én van de noodzakelijkheid van ons samengaan. Zij oordeelden dat de gewesten, met hun rechtmatige autonomie, onderling aanvullende delen zijn van een geheel en zich niet als naijverige tegenstanders mogen opstellen. Zij gaven er zich rekenschap van dat federeren verenigen betekent, in aanvaarde verscheidenheid, en niet ontbinden in confrontatie." Dit thema kwam later herhaaldelijk -en met steeds meer klem- terug in de toepraken van de Vorst.

Ter gelegenheid van zijn 25-jarig Koningschap in 1976, besloot de Vorst om met de fondsen die de bevolking hem had geschonken een stichting te creëren die zijn naam zou dragen. De Koning Boudewijnstichting heeft als taak de levensvoorwaarden van de bevolking te verbeteren. De stichting beheert projecten en publiceert werken in zeer verscheiden domeinen zoals armoedebestrijding en sociale integratie, milieubescherming, bescherming van het bouwkundig erfgoed en het kunstpatrimonium, jeugdvorming, ...

In het voorjaar 1990 rees een constitutioneel probleem. Begin april keurden Kamer en Senaat een wetsvoorstel goed tot liberalisering van abortus. Op 30 maart had Koning Boudewijn aan de eerste minister schriftelijk meegedeeld dat hij, de derde tak van de Wetgevende Macht, volgens zijn geweten deze wet niet kon bekrachtigen.

Op grond van artikel 82 (thans artikel 93) van de grondwet, stelde de ministerraad vast dat de Koning in de onmogelijkheid was om te regeren. In dat geval oefent de ministerraad de grondwettelijke macht van de Koning uit. Deze raad bekrachtigde de abortuswet (3 april 1990) en kondigde ze af. Op 5 april beslisten de Verenigde Kamers dat aan de onmogelijkheid tot regeren een einde was gekomen, zodat de Koning zijn grondwettelijke prerogatieve opnieuw kon uitoefenen.

Ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van de Koning en de viering van 40 jaar Koningschap werd een nationale hulde georganiseerd, de "60-40 Feesten". De feestelijkheden gingen door van 7 september 1990 (de verjaardag van de Koning) tot 21 juli 1991 (Belgische Nationale feestdag).

Op 31 juli 1993 overleed Koning Boudewijn plots in zijn vakantieverblijf te Motril, in het Zuiden van Spanje. Hij bezweek aan een hartstilstand op het moment dat het Koningspaar met vakantie was.

Ondanks de kinderwens van het vorstenpaars, hebben ze nooit kinder ter wereld kunnen brengen.